Program

Program wyborczy Komitetu Wyborczego Wyborców Karola Balickiego dla Gminy Nekla na lata 2019 -2023

Szanowni Państwo,

W zbliżających się wyborach samorządowych zdecydujecie Państwo kto będzie pełnić funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Nekla oraz Radnego Rady Miejskiej Gminy Nekla. Tym razem będzie to kadencja pięcioletnia czyli wydłużona o rok w stosunku do poprzednich wyborów.

Chcielibyśmy Państwa zapewnić, że zarówno kandydat na burmistrza jak i kandydaci na radnych mają odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i wiedzę, aby kontynuować dalszą pracę na rzecz naszej lokalnej wspólnoty. Co więcej, w większości są to już osoby sprawdzone na samorządowym polu działania, zrealizowały już szereg zagadnień,  jednocześnie są pełne zapału do dalszej pracy.

Wspomniane doświadczenie i wiedza z zakresu działalności samorządów powoduje, że nasz program jest planem realnym i konkretnym. Oczywiście perspektywa pięcioletniej kadencji powoduje, że nikt z nas nie wie jak będą kształtowały się chociażby ceny wykonywanych usług inwestycyjnych w 2023 roku. Miejmy nadzieję, że nie będzie to jednak tak gwałtowny wzrost cen usług jaki obserwujemy na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Ten fakt oraz zakup zespołu pałacowo–parkowego w Nekli spowodował, że nie wszystkie zaplanowane wcześniej inwestycje udało się zrealizować. Na szczęście większość zamierzeń zostało w mijającej kadencji wykonanych. W rezultacie w latach 2015 – 2018 na zadania inwestycyjne przeznaczyliśmy blisko 16 mln zł, z czego co czwarta złotówka pochodziła ze środków zewnętrznych. Co warte podkreślenia, nie stało się to kosztem dalszego zadłużania gminy. Przeciwnie, udało się obniżyć zadłużenie z blisko 10 mln zł (koniec 2014 r.) do 8 mln zł (koniec 2017 r.). Należy wyjaśnić, iż obecne zadłużenie gminy wynosi około 9,3 mln zł, ponieważ w skład zadłużenia weszło nasze zobowiązanie związane z zakupem zespołu pałacowo-parkowego w Nekli.

Jednakże obserwowany systematyczny wzrost dochodów budżetu gminy – z 22 mln zł w 2014 r. do 35 mln zł w 2018 r. pozwala mieć nadzieję, iż tendencja dalszego wzrostu wydatków inwestycyjnych nadal będzie się utrzymywać. Poza tym wzrasta liczba gospodarstw domowych (jedno i wielorodzinnych), liczba mieszkańców oraz przedsiębiorstw. Rozwój istniejących firm, powstanie nowych a także bliskość dużych miast powodują, że od wielu lat na terenie gminy Nekla obserwujemy najniższe bezrobocie w powiecie wrzesińskim i okolicy. Niewątpliwie jednym z podstawowych atutów naszej gminy jest jej położenie. Bliskość zarówno stolicy województwa jak i powiatu oraz dobry układ komunikacyjny powodują, że Gmina Nekla ma predyspozycje do ciągłego rozwoju. Niski poziom bezrobocia, duża liczba przedsiębiorstw, bardzo dobra oferta edukacyjna (żłobek, 5 przedszkoli publicznych oraz 3 szkoły podstawowe), atrakcyjna oferta kulturalna, poczucie bezpieczeństwa (działalność 2 jednostek OSP), aktywność klubów i organizacji pozarządowych, to tylko niektóre z elementów wpływających na dalszy wzrost liczby mieszkańców oraz rozwój  przedsiębiorczości.

Rolą rady gminy oraz burmistrza jest wykorzystywanie tego potencjału dla dobra wszystkich mieszkańców naszej gminy. Wierzymy, że do realizacji tego celu będzie przybliżał nas program wyborczy proponowany przez KWW Karola Balickiego.

 

Inwestycje w Gminie Nekla

Strategia Rozwoju Gminy Nekla na lata 2013-2020 uwzględnia realizację 32 zadań inwestycyjnych. Za nami 5 lat wdrażania jej zapisów. W rezultacie zrealizowano lub rozpoczęto realizację wszystkich inwestycji związanych z budową/przebudową dróg, a planowanych do realizacji do końca 2017 r. (ul. Chopina, Starczanowska, Długa, Linke, Kosińskiego, Orzeszkowej w Nekli, a także ul. Jana Pawła II w Nekielce, droga do terenów inwestycyjnych w Starczanowie, ul. Polna w Zasutowie, ul. Polna w Targowej Górce). Rozpoczęto również budowę sieci kanalizacji sanitarnej (w rejonie ulic Poznańska, Ogrodowa, Gnieźnieńska, Powstańców Wlkp. w Nekli), wybudowano salę gimnastyczną w Zasutowie oraz skatepark w Nekli, powstały miejsca rekreacji w sołectwach Chwałszyce, Gierłatowo, Mała Górka, Opatówko, Starczanowo, Stroszki i Zasutowo. Poza tym w ramach remontu schroniska młodzieżowego w Nekielce kompleksowo przebudowano sanitariaty. Rozpoczęto również przebudowę stadionu GKS Płomień Nekla poprzez montaż automatycznego systemu nawadniania murawy. Realizowano także zadania związane z rozbudową sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy. Jeszcze w tym roku rozpocznie się I etap remontu dachu na pałacu. Proces wdrażania strategii jest systematycznie monitorowany w formie rocznych raportów, a realizacja celów strategii została poddana ewaluacji. Wyznaczone w strategii cele związane z podniesieniem atrakcyjności inwestycyjnej i mieszkaniowej Gminy Nekla oraz wzmocnieniem rozwoju infrastruktury społecznej są nadal aktualne.

Strategia jest dokumentem wyznaczającym ogólne kierunki rozwoju gminy do 2020 roku, a jej zapisy są efektem konsultacji społecznych. Mieszkańcy naszej gminy mają wpływ na decyzje związane z rozwojem gminy, chociażby poprzez możliwość zgłaszania wniosków do projektu budżetu gminy lub bezpośrednio podczas zebrań wiejskich wspólnie wybierając zadania i przedsięwzięcia finansowane ze środków funduszu sołeckiego dla poszczególnych sołectw. Należy podkreślić, iż wysokość środków funduszu sołeckiego, a co za tym idzie liczba zrealizowanych zadań, jest z roku na rok coraz wyższa – w 2011 r. wynosiła 150 tys. zł a w 2019 r. wyniesie 330 tys. zł. Ten wzrostowy trend z całą pewnością będzie się utrzymywał, ponieważ kwota funduszu sołeckiego zależy od wykonanych dochodów bieżących budżetu gminy oraz liczby mieszkańców,  a te dwa wskaźniki systematycznie rosną.

 

Infrastruktura drogowa

Od lat zdecydowanie największa liczba zgłaszanych przez mieszkańców wniosków inwestycyjnych dotyczy budowy/przebudowy infrastruktury drogowej. Jest to zrozumiałe, ponieważ każdy z nas chciałby korzystać z drogi bez dziur, błota czy kurzu w okresie letnim. Przez ostatnie osiem lat zrealizowaliśmy długo oczekiwane inwestycje drogowe o znaczeniu ponadlokalnym, strategicznym z punktu widzenia rozwoju całej gminy. Przybliża nas to dzisiaj do możliwości budowy dróg o charakterze osiedlowym i dojazdowym, mających jednocześnie duże znaczenie dla poprawy komfortu życia konkretnych grup mieszkańców (np. budowa dróg na osiedlu parkowym czy ulicy Madera w Targowej Górce). Poza realizacją tego typu projektów, proponujemy również budowę ulic i dróg poprawiających komunikację zarówno w mieście jak i w całej gminie. Należą do nich takie drogi jak: ul. Malwowa, Starczanowska w kierunku Starczanowa, połączenie ulic Sikorskiego z Dworcową, Jana Nowaka (łącząca ulicę Dworcową z Wiosny Ludów), czy ul. Czereśniowa. Tereny wiejskie to przede wszystkim dokończenie drogi w Racławkach łączącej nas z gminą Września, a także remont drogi w kierunku Żernik (gm. Września). Kontynuowane będą również starania związane z przejęciem terenu wokół PKP w Nekli co otworzy możliwość poprawy estetyki tej części miasta poprzez zagospodarowanie terenu i utworzenie miejsc parkingowych.  Szczegółowy wykaz inwestycji w podziale na wszystkie miejscowości prezentowany jest w zakładce „Inwestycje i plany”.

 

Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę chodników, oświetlenia ulicznego i monitoringu.

Od kilka lat w każdym budżecie gminy przeznaczamy minimum 100 tys. zł na budowę chodników oraz 100 tys. zł na budowę oświetlenia ulicznego. Ten nieformalny, wieloletni już program zapewnia rozbudowę jakże potrzebnej infrastruktury zarówno na terenach wiejskich jak w mieście. W latach 2014 – 2018 powstało 2,3 km chodników (łącznie ponad 600 tys. zł) oraz 94 oprawy oświetlenia ulicznego (blisko 500 tys. zł). W kolejnej kadencji chcielibyśmy kontynuować rozbudowę tej infrastruktury, która w znaczący sposób podnosi zarówno poczucie bezpieczeństwa jak i komfort życia mieszkańców. Szczegółowy wykaz inwestycji w tym zakresie w podziale na wszystkie miejscowości prezentowany jest w zakładce „Inwestycje i plany”.

Ponadto corocznie zwiększamy ilość punktów obserwacyjnych w ramach miejskiego monitoringu. Obecnie posiadamy kilkanaście takich miejsc, wyposażonych łącznie w 40 kamer. Monitoring działa przede wszystkim prewencyjnie, aczkolwiek niejednokrotnie był już wykorzystywany do weryfikacji przy wykroczeniach i aktach wandalizmu.

 

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej

W bieżącym roku przystąpiliśmy do realizacji dwuletniej inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Ogrodowej, Powstańców Wlkp., Gnieźnieńskiej, Poznańskiej i sąsiednich (zakres wykonywany w 2018 r.) oraz ulicy Wrzesińskiej, Sportowej i odcinka od ul. Starczanowskiej w kierunku Starczanowa (zakres do wykonania w 2019 r.). W kolejnych latach planujemy kontynuację budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Małej oraz w kierunku Starczanowa. Warto również dodać, że Gmina Nekla jest w 99 procentach wyposażona w sieć wodociągową, która jest na bieżąco rozbudowywana w ramach potrzeb nowopowstałych działek budowlanych.

 

Remont zespołu pałacowo-parkowego w Nekli

Niewątpliwie największym wyzwaniem inwestycyjnym na najbliższe lata będzie remont i przywrócenie do życia całego kompleksu zespołu pałacowo-parkowego. Jego koszt to kilkanaście milionów złotych co powoduje, że będzie to zadanie wykraczające poza ramy jednej kadencji.

Należy przypomnieć, że cena zakupu została wynegocjowana przez burmistrza na dużo niższą od wartości rynkowej nieruchomości (1,8 mln zł). Dodatkowo, w wyniku udanych negocjacji, zostanie wypłacona spadkobiercom majątku przez okres 8 lat. Bezdyskusyjnym sukcesem jest to, że decyzja o zakupie zabytku została podjęta przez wszystkich mieszkańców w drodze referendum lokalnego. Należy podkreślić, że ważność tego typu referendum to ewenement w skali kraju. Same propozycje zagospodarowania zespołu pałacowo-parkowego również były przedmiotem konsultacji z mieszkańcami naszej gminy.

W kolejnym latach planujemy remont pałacu polegający na pracach, które będą zabezpieczać obiekt przed dalszą dewastacją. Mamy tu na myśli przede wszystkim remont dachu (pierwszy etap remontu dachu zakończy się jeszcze w tym roku), w dalszej kolejności elewacji, stolarki okiennej oraz drzwiowej. Realizacja tego zakresu pozwoli na dalsze prace wewnątrz budynku.

Drugim obiektem, który będzie remontowany to dawna wozownia, gdzie planujemy przenieść bibliotekę. Projekt adaptacji wozowni na bibliotekę publiczną również został poddany konsultacjom społecznym. Realizacja tego projektu uzależniona jest jednak od możliwości pozyskania na ten cel środków zewnętrznych, o co będziemy w kolejnych latach zabiegać.

Trzeci etap stanowić będą prace związane z odbudową zniszczonego parku, przy czym wymagają one opracowania inwentaryzacji oraz projektu rewitalizacji zabytkowego parku.

Na wszystkie etapy rewitalizacji zespołu pałacowo–parkowego będziemy starali się uzyskać jak najwięcej środków zewnętrznych, co w zasadniczy sposób przyspieszy tempo prac remontowych. Obecnie pozyskaliśmy kwotę 500 tys. zł ze środków UE w ramach PROW 2014-2020 z przeznaczeniem na utworzenie w dwóch pomieszczeniach pałacu izby pamięci, remont wieży widokowej oraz zagospodarowanie terenu z tyłu pałacu.

Jednocześnie będziemy kontynuować – rozpoczęte w latach poprzednich m. in. w Targowej Górce i Nekli – działania związane z ochroną zabytków poprzez udzielanie dotacji  parafiom z terenu gminy Nekla z przeznaczeniem na prace konserwatorskie.

 

Infrastruktura szkół podstawowych

W kolejnych latach planujemy poprawę warunków nauczania we wszystkich szkołach w naszej gminie. W ostatniej kadencji znacznie poprawiliśmy infrastrukturę sportową placówek oświatowych m. in. poprzez budowę sali gimnastycznej w Zasutowie, przebudowę boiska i bieżni lekkoatletycznej w Nekli czy remont sali gimnastycznej w Targowej Górce.  Realizacja tych inwestycji pozwoli nam planować środki finansowe na rozpoczęcie remontów sal lekcyjnych.

 

 

Rozwój przedsiębiorczości

Gmina Nekla zaczęła wykorzystywać swój potencjał gospodarczy. Do grona istniejących firm, które uległy rozbudowie, dołączyły nowe przedsiębiorstwa produkcyjne jak Astra oraz Ricor.

Zwiększył się również teren proponowanych gruntów pod aktywizację gospodarczą poprzez uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (z wyłączeniem inwestycji znacząco oddziaływujących na środowisko). W kolejnych latach planujemy kontynuować promocję naszych terenów inwestycyjnych oraz współpracę z podmiotami w obszarze pozyskiwania nowych inwestorów.

 

Kultura, sport i rekreacja

Kalendarz imprez i wydarzeń jest bardzo bogaty. Właściwie w każdym miesiącu mamy po kilka wydarzeń o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym, które realizowane są przez wiele podmiotów przy większym lub mniejszym wsparciu Urzędu Miasta i Gminy czy Nekielskiego Ośrodka Kultury. Coraz więcej z organizowanych wydarzeń ma również miejsce na nekielskim rynku, który przyciąga dziś nie tylko nowo zaaranżowaną zielenią, ale przestał być już tylko i wyłącznie miejscem obchodów patriotycznych uroczystości. Tutaj odbywają się letnie seanse kina plenerowego, tutaj startuje nekielski bieg do lata oraz rajd rowerowy „Śladami osadnictwa olęderskiego”. Chcemy kontynuować działania związane z dalszym „ożywianiem” nekielskiego rynku.

Nowa oferta NOK została skonstruowana w oparciu o przeprowadzoną ankietę po to, aby jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby i zainteresowania naszych mieszkańców. W efekcie w nowej siedzibie NOK przy ul. Wiosny Ludów 2b codziennie do późnych godzin wieczornych odbywają się zajęcia dla różnych grup wiekowych. Obecna lokalizacja i siedziba NOK umożliwia realizację wielu ciekawych przedsięwzięć i wydarzeń. Znacznie poprawiła się również  baza sportowo-rekreacyjna, co pozwala na organizację szeregu zajęć i wydarzeń przez instytucje, stowarzyszenia i sołectwa. To z inicjatywy mieszkańców powstały w sołectwach miejsca rekreacji, to w odpowiedzi na inicjatywę grupy młodzieży wybudowano skatepark, to na propozycje mieszkańców do budżetu i po konsultacji z mieszkańcami powstały miejsca rekreacji przy ul. Kosińskiego i Sikorskiego.

Cały czas obserwujemy dużą aktywność organizacji pozarządowych, które niejednokrotnie są autorami ciekawych pomysłów i wydarzeń. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, a na terenie gminy Nekla jest ich aż 28, ma nie tylko wymiar finansowy  – choć godne podkreślenia jest, iż w latach 2015-2018 w wyniku otwartych konkursów ofert zrealizowano blisko 80 projektów na łączną kwotę przeszło 470 tys. zł. Współpraca z organizacjami pozarządowymi to również: udostępnianie sali i  pomieszczeń NOK, pomoc przy organizacji obchodów lecia (m. in. OSP Nekla, OSP Targowa Górka, GKS Płomień Nekla, Amazonki, UKS Płomyk, HDK PCK), pomoc w przygotowywaniu projektów i pozyskiwaniu środków zewnętrznych (m. in. dofinansowanie ze środków LGD „Z nami Warto” budowy automatycznego systemu nawadniania murawy boiska GKS Płomień Nekla), promocja działalności organizacji na łamach Przeglądu Nekielskiego, strony internetowej czy Fb.

W kolejnych latach planujemy kontynuować realizację bogatej oferty z zakresu kultury, sportu i rekreacji. Jesteśmy otwarci na wszelkie formy współpracy w celu realizacji nowych przedsięwzięć. Tym bardziej, że obserwowane zmiany struktury wiekowej mieszkańców gminy Nekla potwierdzają rosnący udział osób wieku 60+ w ogólnej liczbie mieszkańców. Już dziś realizowany jest szereg działań na rzecz osób starszych jak np. pozyskanie z Programu Senior + 23 tys. zł na utworzenie w pomieszczeniach NOK Klubu Seniora, udzielanie organizacjom pozarządowym dotacji z budżetu gminy na realizację projektów aktywizujących i integrujących nekielskich seniorów czy też organizacja koncertów i spektakli z okazji Dnia Seniora. Dlatego też naszym celem jest kontynuacja działań na rzecz osób starszych oraz wspieranie organizacji pozarządowych w tym zakresie. Poprawa warunków codziennego funkcjonowania osób starszych, wspieranie ich w zakresie podtrzymywania kontaktów i więzi z innymi ludźmi, tworzenie warunków do kontynuowania ich aktywności społecznej, poprawa dostępu do usług opiekuńczych czy rehabilitacyjnych – już dziś realizowana przez MGOPS – to tylko niektóre z działań na rzecz seniorów, ale również osób niepełnosprawnych, które planujemy  inicjować i wspierać.

 

 

Edukacja

Sieć szkół i przedszkoli na terenie gminy Nekla jest optymalna z punktu widzenia zapewnienia oferty edukacyjnej dla wszystkich mieszkańców naszej gminy. Ponadto od września tego roku swoją działalność rozpoczął żłobek, współfinansowany ze środków budżetu gminy. Szkoły w naszej gminie stale podnoszą jakość swojej infrastruktury i wyposażenia, wszystkie posiadają sale gimnastyczne oraz zewnętrzne zaplecze sportowe. Na szczególna uwagę zasługuje oddana do użytku w 2015 r. sala gimnastyczna w Zasutowie oraz nowy obiekt lekkoatletyczny z bieżnią i boiskiem przy Zespole Szkół w Nekli – obydwa projekty zrealizowane przy udziale środków zewnętrznych. Większość naszych szkół od lat należy do czołówki szkół o najwyższym poziomie nauczania w powiecie i województwie.

W kolejnych latach planujemy poprawę warunków nauczania w szkołach poprzez remonty sal lekcyjnych.

 

 

Ochrona środowiska

W trosce o lepszą jakość powietrza, dostrzegając jednocześnie duże zainteresowanie działaniami skierowanymi na ochronę środowiska, będziemy kontynuować uruchomiony w latach poprzednich program dofinansowania kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania. Będziemy również kontynuować realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest a także program dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Wzorem lat ubiegłym będziemy nadal organizować spotkania informacyjne dla mieszkańców naszej gminy na temat możliwości ubiegania się przez osoby fizyczne o środki w ramach programów NFOŚiGW czy też WFOŚiGW w Poznaniu z przeznaczeniem na dofinansowanie termomodernizacji jednorodzinnych  budynków  mieszkalnych w celu poprawy efektywności energetycznej oraz zmniejszenia emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do powietrza. Będziemy również ubiegać się o środki zewnętrzne związane z poprawą jakości powietrza.

 

PODSUMOWANIE

Szanowni Państwo!

Realizacja programu KKW Karola Balickiego jest gwarantem kontynuacji systematycznego polepszania warunków i jakości życia w naszej gminie. W najbliższych latach planujemy w znaczny sposób zwiększyć ilość wybudowanych dróg, chodników i lamp ulicznych. Planujemy również dalszą rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej. Uważamy, iż realizacja tego planu jest zgodna z aktualnymi potrzebami nas – mieszkańców Gminy Nekla. Chcemy, aby nasze działania w ciągu najbliższych pięciu lat skoncentrowane były na znaczącej poprawie podstawowej infrastruktury, z której codziennie będziemy korzystać i która będzie pozytywnie wpływać na jakość naszego życia zwłaszcza, że dobry stan infrastruktury stanowi zachętę dla przyszłych mieszkańców rozważających możliwość osiedlenia się na terenie naszej gminy.

Celem, który nam przyświecał przez ostatnie cztery lata i który w kolejnych latach będzie determinował nasze działania to zapewnienie dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego gminy, tworzenie warunków do poprawy jakości życia, wspieranie aktywności mieszkańców w taki sposób, aby gmina Nekla była miejscem przyjaznym, w którym dobrze się żyje, zdobywa wykształcenie, pracuje, inwestuje i aktywnie spędza czas wolny. Chcemy również, aby Urząd Miasta i Gminy Nekla w dalszym ciągu zapewniał wysokie standardy obsługi interesantów.

Jako przyszły burmistrz i radni będziemy na bieżąco rozwiązywać aktualne problemy naszych mieszkańców i realizować ich potrzeby. Będziemy również słuchać i realizować ciekawe inicjatywy zgłaszane przez mieszkańców naszej wspólnoty, razem budując społeczeństwo obywatelskie.